Idź do treści strony
Senior

Rada Olsztyńskich SeniorówUchwałą Rady Miasta Olsztyna z dnia 27 maja 2015 roku  została powołana Rada Olsztyńskich Seniorów oraz nadano jej Statut. Zgodnie z § 2 statutu, Rada działa w charakterze inicjatywnym, doradczym i konsultacyjnym wobec organów Gminy Olsztyn, z którymi współpracuje we wszystkich obszarach dotyczących osób starszych, w szczególności:

 • integracji i wspierania środowiska osób starszych oraz reprezentowanie zbiorowych interesów tych osób na zewnątrz;
 • aktywności ludzi starszych;
 • profilaktyki i promocji zdrowia seniorów;
 • przełamywania stereotypów na temat seniorów i starości oraz budowania ich autorytetu, wzmacniania relacji wewnątrz, jak i międzypokoleniowych;
 • edukacji, kultury i dziedzictwa narodowego;
 • sportu, turystyki i rekreacji;
 • wykluczenia społecznego osób starszych;
 • warunków życia seniorów;
 • mieszkalnictwa;
 • bezpieczeństwa publicznego.

Wymienione zadania Rada realizuje poprzez przyjęte plany pracy powołanych zespołów merytorycznych.

Przedsięwzięcia  dotychczas zrealizowane to:

Działania z obszaru kulturalno-edukacyjnych i rekreacyjnych

 • Organizacja w dniu 22 grudnia 2015 roku przedsięwzięcia pn. „Gwiazdka dla Seniora” Koncert  dla seniora w Olsztyńskiej Szkole Muzycznej, spotkanie przedświąteczne, prezenty w postaci cyprysików
  i ciasteczek. W przedsięwzięciu uczestniczyło około 350 seniorów Miasta Olsztyna.
 • Organizacja Dnia Babci i Dziadka w dniu 21 stycznia 2016 roku, którego celem była integracja międzypokoleniowa oraz dowartościowanie osób starszych w rodzinie, które wyraziło się poprzez wręczanie napotkanym w tym dniu  seniorom własnoręcznie wykonanych przez uczniów szkół olsztyńskich kartek  z życzeniami.
 • Organizacja  w dniu 27 maja 2016 roku  w ramach” XVIII Warmińsko--Mazurskich Dni Rodziny” „Olsztyńskich Dni Rodziny” – przy współudziale  jednostek organizacyjnych Gminy Olsztyn  oraz Samorządowej Rady Osiedla Pojezierze koncertu wspominkowego pt. „Mamy po 20-lat”, którego celem było  konsolidacja  środowiska senioralnego, zabawa familijna, integracja ponadpokoleniowa, wspólne spędzenie wolnego czasu. W wydarzeniu uczestniczyło około 300 osób.
 • Organizacja konkursu fotograficznego pt. „ Senior w oczach juniora”,  którego celem jest promocja rodziny i osób starszych.
 • W ramach współpracy z Filharmonią Olsztyńską oraz Teatrem im. Stefana Jaracza zorganizowano przedsięwzięcie pod nazwa „Senior bliżej kultury”,  którego celem było przybliżenie olsztyńskim seniorom repertuaru wymienionych placówek kultury. Z zaoferowanych propozycji skorzystało nieodpłatnie lub ze znaczna zniżką  łącznie około 1000 osób.

Działania z obszaru bezpieczeństwa

 • Organizacja w dniu 15 marca 2016r.  spotkania poświęconego  bezpieczeństwu osób starszych pod nazwą „Bezpieczny Senior”. Podczas spotkania, w  którym uczestniczyło 80 seniorów omówione zostały sytuacje, w jakich najczęściej osoby starsze stają się ofiarami przestępstw. Wykłady prowadzili przedstawiciele Komendy Wojewódzkiej Policji w Olsztynie, Komendy Miejskiej  Straży Pożarnej w Olsztynie oraz  Przedstawiciele Komendy Straży Miejskiej w Olsztynie. Uczestnicy spotkania dowiedzieli się, jak uniknąć sytuacji niebezpiecznych. Omówiono następujące tematy: przemoc wobec osób starszych, jak nie dać się oszustom, metody działania i techniki manipulacji stosowane przez sprawców oszustw, senior w ruchu drogowym, zgaś ryzyko - Nie dla czadu (Czad - cichy zabójca), jak uchronić się przed zatruciem tlenkiem węgla, rola i działanie strażnika w społeczności lokalnej.

Działania z obszaru edukacji  i profilaktyki prozdrowotnej.

 • We współpracy z Okręgową Radą Lekarską w wymienionym obszarze zorganizowano dotychczas
  spotkania z lekarzami specjalistami z zakresu: laryngologii – choroby słuchu, geriatrii, diabetologii, kardiologii,okulistyki, dermatologii, chorób zakaźnych. Spotkania mają charakter cykliczny ( comiesięczne), cieszą się dużym zainteresowaniem społecznym. Każdorazowo w spotkaniach uczestniczyło około 130 seniorów.
 • We współpracy z olsztyńskimi szkołami  ( Zespół Szkół Chemicznych, Liceum Ogólnokształcące Nr 11) od stycznia 2016 do końca 2016 roku zorganizowano gimnastykę rehabilitacyjną dla olsztyńskich seniorów. Pod okiem fachowców z zakresu rehabilitacji w zajęciach uczestniczą seniorzy z Olsztyna.
 • Kontynuacja programu „Koperta życia”, w ramach którego 3000 seniorów otrzymało pakiety informacyjno pomocowe zawierające informacje dotyczące numerów kontaktowych do rodzin i opiekunów, historie chorób, lista przyjmowanych leków i uczulenia na nie. Jest to niezwykle ważne w sytuacjach, gdy ratownicy muszą reagować szybko, a w mieszkaniu nie ma nikogo, kto mógłby udzielić tego typu informacji.
 • Współpraca z dziennymi domami pomocy społecznej, której celem jest rozeznanie możliwości świadczenia usług prosenioralnych potrzebującym osobom starszym.
 • Starania o powołanie kolejnej placówki realizującej program Senior Wigor, którego celem jest aktywizacja i rehabilitacja  dodatkowych 30 osób starszych z Miasta Olsztyna.
 • Rozstrzygnięto konkurs na miejsca przyjazne dla seniora – zgłosiło się 33 podmioty.
 • Organizacja Światowego Dnia Seniora  w  miesiącu październiku

Działania wolontarystyczne Rady:

 • Telefon życzliwości dla seniora, w ramach , którego udzielane są bezpłatnie porady prawne. Propozycja ta cieszy się dużym zainteresowaniem społecznym.
 • Pomoc w rozliczaniu deklaracji podatkowych za 2015r., z której w miesiącu od marca do końca kwietnia skorzystało około 80 seniorów.

Działania z obszaru edukacji:

 • Organizacja przy współudziale bibliotek i szkół (Wojewódzka Biblioteka, Liceum Ogólnokształcące Nr XI) kursów komputerowych, w których uczestniczy około 60 seniorów.

Przedsięwzięcia będące w toku:

 1. Prace nad Informatorem dla olsztyńskiego seniora
 2. Prace nad stworzeniem mapy potrzeb olsztyńskich seniorów
Pogoda